Өскемен қаласының
Білім беру бөлімінің
Ресми сайты

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 28.01.2011ж.

Қадірлі отандастар!
Құрметті депутаттар мен Үкімет мүшелері!
Ханымдар мен мырзалар!

Биыл – біз үшін ерекше қастерлі жыл.
Біз ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына қадам бастық.
Бодан жұртты бүгінгідей бостан күнге жеткізген бұл жолда біз биік белестерді бағындырдық.
Естеріңізде болар, 1997 жылғы халыққа алғашқы Жолдауымда мен былай деген едім:
«2030 жылы біздің ұрпақтарымыз бұдан былай әлемдік оқиғалардың қалтарысында қалып қоймайтын елде өмір сүретін болады».
Осы сөздерге кезінде күмән келтіргендер аз болған жоқ.
Дегенмен, діттеген бұл межеге біз 33 жылда емес, бір мүшел жаста ғана жеттік!
Күні кеше Астанада 56 елдің басшылары мен халықаралық ұйым өкілдерінің басын қосқан Саммит – соның айшықты айғағы.
Жұлдызымызды жарқырата түскен бұл мерейлі белестен бұрын да біз біршама биіктерді бағындырдық.
Біз талайлы заманда тарыдай шашылып кеткен қандастарын атамекенге жинаған әлемдегі үш елдің бірі болдық.
Осы жылдары шет елдерден 800 мыңнан астам отандасымыз келіп, халық саны бір жарым миллионға артты.
Біз Сарыарқаның сайын даласына сәулеті мен дәулеті келіскен Астана салдық.
Есілдің жағасына серпінді дамуымыздың символы болған еңселі Елорда қондырдық.
Халқы тату-тәтті, саясаты сарабдал елдің ғана қазынасы қыруар, болашағы баянды болады.
Қазақстанның халықаралық резерві бүгінде 60 миллиард долларға жуық қаржыны құрайды.
Ырыс – ынтымаққа жолығады, дәулет – бірлікпен толығады.
Тәуелсіздік жылдарында ел экономикасына 120 миллиард доллардан астам шетелдік инвестиция тартылды.
Сонымен қатар біз әлемнің 126 еліне 200-ден астам өнім түрін шығарамыз.
Бүгінде ұлттық дәулетіміздің үштен бір бөлігі шағын және орта бизнестен құралады.
Ауыл шаруашылығы саласы да дамып келеді.
Жалпы ішкі өнім өсімі 2010 жылы 7 пайыз, өнеркәсіп өндірісі – 10 пайыз, өңдеу өнеркәсібі 19 пайыз мөлшерді құрады.
Орташа айлық жалақы 2007 жылғы 53 мыңнан 2010 жылы 80 мың теңгеге дейін артты.
Ұлттық әл-ауқат деңгейі жөнінен әлем мемлекеттерінің рейтингінде Қазақстан өткен жылы 26 сатыға ілгерілеп, 110 ел арасынан 50-ші орынға көтерілді.
Біздегі орташа айлық жалақы 5 жарым  есеге, зейнетақының орташа көлемі 4 есеге көбейді.
Біз дүниені дүрбелеңге салған дағдарыстан демікпей шығып, дамудың даңғыл жолына батыл бет бұрдық.
Алдымызға ұланғайыр мақсаттар қойдық және оларға қысқа мерзімде қол жеткіздік.
Тәуелсіздік жылдарында 500-ге жуық жаңа денсаулық сақтау нысандары салынды.
Медицина мекемелерінің материалдық-техникалық базасы айтарлықтай жақсарды.
Еліміз білім беру ісін дамытуда 129 елдің арасында көш бастаушылар қатарында келеді.
Өткен онжылдықта білімге бөлінетін қаражат 10 есеге көбейді.
Осы жылдары 750 жаңа мектеп салынды.
Сонымен қатар, 5 302 мектепке дейінгі мекемелер, 1 117 балабақша мен 4 185 орталық ашылды.
Астанада ғылым мен білім индустриясының жаңа ғасырдағы орталығы болатын университет ашылды.
Біз осылайша аз жылда алапасы артқан айдынды елге, қуатты ұлтқа айналдық.
Осының бәрі жұртымызды жаһандық ауқымда ойлауға баулу мақсатында жасалуда.

1. Ускоренная экономическая модернизация – продолжение Программы форсированной инновационной индустриализации

Уважаемые казахстанцы!

Мы вступаем в двадцатый год Независимости.
В декабре 1991 года, выбрав своими стратегическими целями устойчивость и успех, мы пошли вперед, создавая новые программы развития для каждого нового этапа.
Мы ставили амбициозные цели и достигали их.
Приведу лишь один интегрированный показатель прогресса страны.
В 1994 году ВВП на душу населения составлял чуть более семисот долларов.
К 1 января 2011 года он вырос более чем в 12 раз и превысил 9 тысяч долларов США.
Мы рассчитывали достичь такого уровня только к 2015 году.
Мировой опыт показывает, что в первые 20 лет независимости ни одна страна не достигала такого результата.
Например, ВВП на душу населения Южной Кореи за первое двадцатилетие суверенного развития вырос в 3 раза, Малайзии - в 2 раза, Сингапура - в 4 раза, Венгрии - в 5 раз, Польши - в 4 раза.
В Послании народу в январе 2010 года я обнародовал Программу индустриально-инновационного развития.
Уже есть конкретные результаты первого года её реализации.
Мы ввели в эксплуатацию 152 предприятия, обеспечили постоянной работой около 24-х тысяч казахстанцев.
Всего по стране создано порядка восьмиста различных производств.
Мы начали процесс активного восстановления и развития химической и легкой промышленности, совершили рывок в переработке сельхозпродукции.
До 2014 года планируется реализовать 294 инвестиционных проекта на сумму 8,1 триллиона тенге.
Будет создано 161 тысяча постоянных рабочих мест и 207 тысяч - на период строительства.
Главный итог первого года первой индустриальной пятилетки – это начало серьезных структурных изменений в экономическом росте за счет реального сектора экономики.
Ещё раз напомню о целях Стратегического плана на ближайшее десятилетие.
К 2020 году мы должны достигнуть следующих показателей.
Рост ВВП - не менее 30-ти процентов.
Рост в перерабатывающих отраслях будет превышать или достигнет уровня добывающих отраслей.
Активы Национального фонда составят не менее 30-ти процентов ВВП.
Отечественные и иностранные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 процентов.
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП составит 40 процентов.
Численность населения приблизится к 18-ти миллионам человек.
Доля квалифицированных специалистов составит 40 процентов.
Уровень безработицы снизится до 5-ти процентов.
Производительность труда в сельском хозяйстве увеличится к 2014 году в 2 раза, к 2020 году - в 4 раза.
В аграрном секторе будет реализован беспрецедентный проект по развитию мясного животноводства.
Уже в 2016 году экспорт мяса составит 60 тысяч тонн, что равноценно экспорту 4-х миллионов тонн зерна.
Государство выделит на эти цели 130 миллиардов тенге кредитных ресурсов.
Это позволит создать свыше 20-ти тысяч рабочих мест на селе, предоставит источник доходов для более ста тысяч сельчан.
Это позволит увеличить поголовье племенного и породного скота всех видов.
Всё это будет стимулировать рост производства в смежных отраслях – сельскохозяйственном машиностроении, химической и пищевой промышленности, кормопроизводстве, ремонте технике.
Правительство, Акимы всех регионов должны заняться этой важнейшей частью сельской индустриализации.
Конкурентоспособность нашей экономики должна основываться на эффективных технологиях, обеспечивающих снижение энергозатрат.
В целях развития несырьевых секторов поручаю Правительству разработать и утвердить Комплексный план энергоэффективности.
Индустриализация формирует новую парадигму региональной политики.
Правительству совместно с акимами надо разработать и утвердить Программу по развитию регионов.
Всё это - наши просчитанные планы.
Мы ещё в начале пути.
Если мы хотим жить лучше и богаче, мы обязаны выполнить эту работу.
Я сторонник принципа: сильный бизнес - сильное государство.
Впервые мы приняли Закон «О государственном контроле и надзоре».
Установлены единые для всех государственных органов принципы и порядок проведения контроля.
Это сделано для того, чтобы ещё больше снизить административное давление на бизнес.
В рамках реформы правоохранительной системы уже принято 16 законов.
Введены правовые механизмы защиты собственности, проведена гуманизация уголовного законодательства по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, расширена сфера применения наказаний, не связанных с лишением свободы, а также мер пресечения, альтернативных аресту.
Благодаря этому только в текущем году около двух тысяч осужденных за преступления небольшой и средней тяжести будут освобождены из мест лишения свободы.
На 15 процентов сокращена численность аппарата органов правопорядка.
Оптимизирована их структура.
Несвойственные правоохранительным органам функции переданы в частный сектор.
Значительные изменения происходят в судебной системе.
Ведётся бескомпромиссная борьба с коррупцией.
В настоящее время по оценкам международных экспертов антикоррупционное законодательство Казахстана признано одним из самых эффективных.
Всего за 2 последних года к уголовной ответственности привлечено более 40-ка руководителей республиканского уровня, более 250 должностных лиц областного и городского масштаба, в том числе 39 акимов и их заместителей.
Заведены уголовные дела и привлечены к ответственности министры охраны окружающей среды и здравоохранения, председатель агентства по статистике, вице-министры МЧС и обороны, председатель правления компании «Казахстан Темiр жолы», президенты компаний «КазМунайГаз», «Казатомпром».
За три года наша страна сразу на 45 пунктов улучшила показатель в мировом антикоррупционном рейтинге.
По этому индексу мы на лучших позициях во всём СНГ.
Эта работа будет продолжена бескомпромиссно.
В докладе Всемирного банка в 2010 году Казахстан признан лидером по проведению реформ в интересах бизнеса.
В мировом рейтинге стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом Казахстан занимает 59-е место среди 183-х стран мира.
В целом сведены к минимуму факты необоснованного вмешательства государственных органов в деятельность хозяйствующих субъектов.
В прошлом году стартовал Таможенный союз Казахстана, России и Беларуси.
Только по итогам 10 месяцев 2010 года объёмы торговли с Россией и Беларусью выросли на 38%.
Экспорт казахстанской продукции в страны Таможенного союза увеличился на 52,4%. При этом прирост таможенных пошлин в бюджет составил 25 %.
Всё это объективно показывает, что Таможенный союз - это очень прагматичный и конкретный проект, который решает  экономические задачи наших стран.
Мы максимально продвинулись в создании Единого экономического пространства.
Он обеспечит огромный рынок сбыта для казахстанских производителей.
Это стимул для нашего бизнеса к производству конкурентоспособных товаров и услуг.

2. Социальная модернизация - новая социальная политика

Мы чётко определили наши планы по индустриализации и технологическому развитию экономики.
Главная цель наших программ - укрепить благосостояние народа.
Поэтому особое внимание в нынешнем Послании я уделяю вопросам социальной модернизации.
Я утвердил три важнейшие государственные программы: развития образования, здравоохранения и языков.
Поручаю Правительству вместе с акимами до 1 мая этого года разработать и принять принципиально новые программы:

  • новой стратегии занятости;
  • модернизации ЖКХ;
  • обеспечения населения качественной питьевой водой.

Эти программы направлены на решение каждодневных проблем миллионов простых людей страны.
Они улучшат качество жизни казахстанцев.
Остановлюсь подробнее на главных аспектах новой социальной политики.

2.1. Образование

Мы должны продолжить модернизацию     образования.
Сегодня полностью завершена компьютеризация школ.
Они оснащаются мультимедийными кабинетами, интерактивным оборудованием.
Внедряется модель 12-летнего среднего образования.
Личным кредо каждого казахстанца должно стать «образование в течение жизни».
Мы намерены полностью обновить содержание профессионального и технического образования.
Сегодня в развитых странах на 1 миллион населения приходится от 1 до 6 вузов.
В Казахстане всего вузов - 149.
200 научных советов штампуют кандидатов и докторов наук.
В науку идёт 1 из 60 кандидатов наук и 1 из 37 докторов наук.
С этого года прекращается работа этих советов.
Теперь будет вестись подготовка магистров и докторов PhD.
Мы обязаны обеспечить новый уровень развития университетского образования и науки.
Сегодня на базе нового «Назарбаев-университета» формируется инновационная модель высшего учебного заведения, ориентирующаяся на запросы рынка.
Она призвана стать образцом для всех казахстанских ВУЗов.
20 интеллектуальных школ, открывающихся по моему поручению по всей стране, станут основной базой подготовки одарённых детей для лучших вузов.
Поручаю Правительству:

  • выработать механизм перехода вузов к инновационной деятельности;
  • внедрить новые финансово-экономические инструменты поддержки образования для повышения качества и расширения доступности образования;
  • для уровней технического и высшего образования разработать накопительную систему по аналогии с той, которую сейчас реализует Жилстройсбербанк в ипотечном строительстве.

У казахстанцев должны появиться новые возможности накапливать средства на обучение детей с получением процентных бонусов от государства.

  • создать Национальный совет по подготовке профессионально-технических кадров с участием представителей бизнес-ассоциаций и работодателей.

Вся работа в системе образования должна быть направлена на достижение следующих результатов.
Доля детей, охваченных дошкольным воспитанием и обучением, к 2015 году составит 74 процента, к 2020 году – 100 процентов.
В результате реализации программы «Балапан», принятой по моему поручению, только в 2010 году построено 35 детских садов, создано 1534 мини-центра, 137 частных детских садов.
За счёт возврата ранее приватизированных дошкольных учреждений открыто 172 детских сада.
Охват детей дошкольными организациями вырос с 30-ти до 55 процентов.
К 2020 году мы осуществим полный переход на 12-летнюю модель обучения.
Для этого к 2015 году мы построим не менее двухсот школ за счёт средств республиканского бюджета и столько же - за счёт местных бюджетов.
К 2015 году 50 процентов организаций образования будут использовать электронное обучение, а к 2020 году их численность возрастёт до 90 процентов.
К 2020 году доля ВУЗов, прошедших независимую национальную аккредитацию по международным стандартам, составит 30 процентов.
До 5-ти процентов увеличится доля вузов, осуществляющих инновационную деятельность и внедряющих результаты научных исследований в производство.
Не менее 2-х высших учебных заведений будут отмечены в рейтинге лучших мировых университетов.
Качественное образование должно стать основой индустриализации и инновационного развития Казахстана.

2.2. Здравоохранение

Все эти годы мы делали всё необходимое для улучшения здоровья казахстанцев.
Финансирование здравоохранения увеличилось с 1,9 процента ВВП в 2002 до 3,2 процента - в 2010 году.
Сегодня впервые по всей стране проводятся операции по самым сложным медицинским направлениям.
Созданы 150 телемедицинских центров, связанных с ведущими зарубежными клиниками.
Двадцать лет назад мы об этом только мечтали.
Как  результат проведенной работы, можно отметить увеличение рождаемости на 25 процентов, снижение смертности – на 11 процентов, естественный прирост населения увеличился в 1,7 раза.
К 2013 году будет завершено внедрение Единой национальной системы здравоохранения.
Мы должны серьёзно взяться за профилактику и повысить качество первичной медико-санитарной помощи.
По международным оценкам, около 5-ти процентов населения с основными видами заболеваний используют порядка 70-ти процентов всех услуг здравоохранения.
При грамотно организованной профилактической работе болезни можно предотвращать на ранней стадии.
Поэтому в Казахстане необходимо внедрить комплекс национальных программ наблюдения за состоянием здоровья целевых групп населения.
В первую очередь, это дети, подростки, женщины репродуктивного возраста.
Особый акцент необходимо сделать на расширении доступности медицинской помощи для сельских жителей.
В прошлом году стартовал новый социальный проект - 2 специализированных лечебно-диагностических поезда «Денсаулык».
Они провели осмотр и лечение десятков тысяч человек в самых отдалённых уголках нашей страны.
Транспортная медицина для Казахстана очень актуальна, и мы будем её развивать.
В этом году будет запущен ещё один поезд.
Необходимо довести количество мобильных медицинских комплексов - автоклиник до 50-ти единиц.
Их производство должно осуществляться в Казахстане.
Поручаю Правительству до 2015 года обеспечить создание не менее 16-ти вертолётов для нужд санитарной авиации.
Поручаю также ускоренно проработать вопросы создания трассовых медико-спасательных пунктов.
Их надо расположить на аварийно опасных участках дорог республиканского значения.
Служба чрезвычайной медицинской помощи должна быть оснащена многопрофильными мобильными и аэромобильными госпиталями.
Уверен, что эти меры спасут тысячи жизней наших граждан.
Пристальное внимание необходимо уделить снижению уровня заболеваемости и смертности туберкулезом и ВИЧ в уголовно-исполнительной системе.
В результате выполнения этих задач к 2015 году ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев увеличится до 70-ти лет, а к 2020 - до 72-х лет и более.
Необходимо вести пропаганду здорового образа жизни, использовать созданную повсеместно спортивную базу.
К 2015 году будет построено 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и
поликлиник.

2.3. Развитие языков

Мир и согласие в многоязычном и многоконфессиональном обществе - это наша с вами заслуга, уважаемые казахстанцы.
Отрадно отметить, что казахстанцы с уважением и достоинством стали изучать государственный казахский язык, давший название родной земле, на которой мы живем и ведем к благополучию нашу страну.
Сейчас доля взрослого населения, свободно владеющего государственным языком, составляет подавляющее большинство.
И это огромное достижение Независимости.
Наша задача состоит в том, чтобы к 2017 году число казахстанцев, овладевших государственным языком, достигло не менее 80-ти процентов.
А к 2020 году - не менее 95-ти процентов.
Через десять лет 100 процентов выпускников школ будут владеть государственным языком.
И мы всё для этого делаем.
Мы также будем развивать русский язык и языки других казахстанских этносов.
Я всегда говорил, что для современного казахстанца владение тремя языками - это обязательное условие собственного благополучия.
Поэтому считаю, что к 2020 году доля населения, владеющего английским языком, должна составлять не менее 20-ти процентов.

2.4. Новая стратегия занятости

За два года в рамках антикризисной «Дорожной карты» мы обеспечили занятость населения, сократили безработицу и улучшили инфраструктуру в наших городах и селах.
Эти программы получили широкую поддержку и благодарность казахстанцев.
Сегодня необходимо повысить эффективность рынка труда, поскольку новая экономика требует новой генерации квалифицированных кадров.
Самозанятое население - это огромный кадровый резерв нашей экономики.
Новые предприятия мы строим для того, чтобы там работали казахстанцы.
Они должны готовиться к этому. Учиться новым профессиям.
Поручаю Правительству совместно с акимами областей, городов Астаны и Алматы до 1 мая 2011 года разработать принципиально новую программу по обеспечению занятости населения.
Правительство совместно с бизнес-сообществом должно предоставить бесплатное профессиональное обучение тем, кто хочет работать на индустриальных объектах.
Надо обеспечить возможность участия каждого казахстанца в масштабной индустриализации страны.
В своё время я ставил задачу, чтобы антикризисная «Дорожная карта» дошла до каждой казахстанской семьи.
И это было успешно сделано.
Используя этот опыт, сейчас необходимо построить работу так, чтобы индустриализация стала по настоящему всенародной, делом каждого казахстанца!
Для тех граждан, которые связывают жизнь с селом, Правительство совместно с местными органами власти должно проработать комплекс мер по развитию сельского предпринимательства.
В прошлом году завершена программа развития сельских территорий.
Сейчас эта работа будет продолжена в рамках Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года.
В населенных пунктах с высоким потенциалом развития будем развивать сельскую инфраструктуру, расширять доступ к поливной воде, программам микрокредитования и натурным грантам, организовывать обучение навыкам предпринимательства.
Сегодня уже существует правовая основа деятельности микрокредитных организаций.
Сегодня их на рынке почти тысяча двести и они уже выдали населению свыше 110 тысяч кредитов на сумму более 16 миллиардов тенге.
Однако, в основном, они идут на потребительские цели с достаточно высокой ставкой.
Нужно менять ситуацию и акценты в сторону занятости, а не потребления.
Поэтому поручаю Правительству совместно с финансовыми регуляторами срочно разработать соответствующие законопроект и комплекс мер.
В текущем году дополнительно предусмотреть три миллиарда тенге.
В 2012-2015 годах увеличить это финансирование до 10-15 миллиардов тенге ежегодно.
Все сто процентов выданных микрокредитов по государственной линии должны идти только на организацию собственного дела.
Реализация программы развития животноводства, о которой было сказано выше, даст работу десяткам тысяч сельчан.
Поэтому требуется большая разъяснительная работа всех уровней исполнительной власти и партии «Hyp Отан».
Поручаю Правительству перейти со следующего года к мотивационным денежным выплатам.
Главный вопрос - преодолеть иждивенчество.
Безработный будет получать грант на приобретение профессии, а не за то, что он безработный.
Проблемы бедности надо решать, а не смягчать за счет государственных пособий.
Государство будет помогать только объективно нетрудоспособным и малообеспеченным.

2.5. Модернизация ЖКХ

Лучший показатель качества жизни граждан - уровень комфорта жилья.
За последние 10 лет жилищный фонд увеличился на 30 миллионов квадратных метров.
Это означает, что более одного миллиона граждан живут теперь в новых квартирах.
Это важный результат нашей жилищной политики.
На протяжении многих лет коммунальный сектор финансировался по остаточному принципу.
В результате к 2008 году 72 процента коммуникаций требовали ремонта или замены.
В рамках «Дорожной карты» в 2009 и 2010 годах мы провели большую работу по ремонту объектов ЖКХ.
Эту работу нужно продолжить.
Необходимо провести масштабную модернизацию систем водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, а также обеспечить создание оптимальной модели жилищных отношений.
Доля объектов, требующих капитального ремонта, должна снизиться с 32-х до 22-х процентов к 2015 году.
Протяжённость модернизированных сетей к 2015 году будет составлять в целом по стране свыше 31 тысячи километров.
Государство с привлечением международных финансовых институтов и наших банков предложит частным инвесторам, предприятиям и гражданам специальные инструменты совместного финансирования ремонта и реконструкции жилья и коммунальных объектов.
Реализация программы модернизации ЖКХ позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест ежегодно.
В целом в ее реализации примут участие 1,5 миллиона человек – жители многоквартирных жилых домов.
Поручаю Правительству разработать механизм стимулирования накопления и софинансирования ремонта и восстановления общего имущества.
Только так мы сможем улучшить жилищные условия и повысить ответственность граждан за сохранность своего имущества.

2.6. Качественная питьевая вода

Вопросы обеспечения казахстанцев качественной питьевой водой – важнейшая задача улучшения здоровья народа, поэтому это будет нашим приоритетом.
Работа по обеспечению качественной питьевой водой была начата 8 лет назад, и есть положительные результаты.
Доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах вырос до 41 процента, в городах - до 72-х процентов.
Количество людей, пользующихся привозной водой, уменьшилось в 4 раза.
В то же время ещё немало сёл нуждаются в улучшении систем водоснабжения.
Изношенность сетей водоснабжения в городах составляет 60 процентов.
В среднем по республике уровень доступа к питьевой воде должен составить к 2020 году 98 процентов, а качество воды должно отвечать всем установленным санитарным нормам.
Поручаю Правительству выработать эффективные стимулы для максимального вовлечения частного капитала в водохозяйственный сектор.
Надо широко использовать потенциал подземных вод, применить системный подход при строительстве новых объектов водоснабжения.
В 2020 году доступ к центральному водоснабжению в городах должен составить 100 процентов.
А в сельской местности - вырасти вдвое, до 80-ти процентов.

2.7. Повышение доходов - новое качество жизни

Уважаемые казахстанцы!

В текущем году мы повышаем размеры пенсий, стипендий, заработной платы работников бюджетной сферы на 30 процентов.
Два года подряд мы их увеличивали на 25 процентов.
Как и планировалось в Народной платформе партии «Hyp Отан», к 2012 году средние размеры пенсий, зарплаты в бюджетных организациях и стипендий возрастут в 2 раза по сравнению с 2008 годом.
Мы это обещали, и мы это сделали.
По моему поручению, в трехлетнем бюджете предусмотрено финансовое обеспечение как индустриально-инновационных, так и социальных программ, о которых я вам доложил.
Теперь всё зависит от того, как Правительство и местные органы власти исполнят эти задачи, как будет организована эта работа.
Это минимум того, что нужно сделать в ближайшее десятилетие.
Мы должны стремиться к тому, чтобы перевыполнить эти планы.
В этом состоит главная социальная цель десятилетия.

Дорогие казахстанцы!

Моим Указом 2011 год объявлен Годом 20-летия Независимости.
Создана Государственная комиссия, утверждён Общенациональный план мероприятий.
Это общенародное дело.
Поручаю Правительству объединить усилия инвесторов, бизнес-сообщества, казахстанцев для его реализации.
«20 ЛЕТ МИРА И СОЗИДАНИЯ» - таков девиз нашего юбилея.
За годы Независимости сформированы базовые ценности казахстанского пути  - СВОБОДА, ЕДИНСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРОЦВЕТАНИЕ.

Дорогие казахстанцы!
Уважаемые депутаты!

Для меня и для всех нас сложилась непростая политическая коллизия в связи с общенародной инициативой о проведении референдума по продлению полномочий Президента до 2020 года.
Я искренне благодарен всем казахстанцам, поставившим свои подписи в поддержку референдума, а также инициаторам акции.
На волне народного волеизъявления к середине января в ЦИК представлено более пяти миллионов подписей.
За считанные дни инициатива о референдуме фактически превратилась во всенародное движение.
В ходе этой акции партией «Нур Отан» создана общественная коалиция демократических сил «Казахстан - 2020».
Народная инициатива показала неугасающую гражданскую активность казахстанцев.
Она активизировала политическую, интеллектуальную жизнь страны.
Это свидетельствует о наличии большого потенциала развития и прогресса.
Вы хорошо знаете все обстоятельства по этому вопросу.
Я своим Указом отклонил предложение Парламента о проведении референдума, так как собирался принять участие в выборах Президента в 2012 году.
Парламент, используя свои конституционные полномочия, принял Закон о внесении изменений в Конституцию.
Я направил закон в Конституционный Совет, который должен определить его конституционность.
Только после этого будет принято решение.
Оно должно соответствовать Конституции и нашим законам и учитывать долгосрочные интересы нашего народа.
При любом раскладе воля народа – превыше всего.
При этом я заявляю, что во внешней политике мы обеспечим стабильность наших обязательств по всему миру инвесторам, бизнес-сообществу.
Наша политика будет соответствовать надеждам и ожиданиям всех наших партнеров.
Казахстан останется приверженным быстрому эффективному развитию Таможенного Союза России, Казахстана и Беларуси.
Мы будем развивать сотрудничество со странами СНГ.
Мы предлагаем нашим европейским партнерам совместно разработать и принять в многостороннем или двустороннем формате Энергетическую хартию «Казахстан - ЕС: 2020».
Это обеспечит гарантии стабильности поставок энергоресурсов на европейские рынки, развитие трубопроводных систем.
Мы инициируем проведение в этом году в Алматы специальной донорской конференции по Афганистану.
Ранее я предлагал идею заключения Пакта стабильности на Каспии.
Этот международный документ может заложить прочный фундамент стабильности во всем обширном регионе Центральной Азии и Кавказа.
Казахстан продолжит работу, начатую по урегулированию конфликтов в рамках председательства в ОБСЕ.
Мы остаёмся лидерами в сфере глобальной ядерной безопасности.
Казахстан предлагает принять ООН Всеобщую декларацию безъядерного мира.
Считаю также важным разработать и принять Межгосударственную программу помощи Кыргызстану.
В нынешнем году Казахстан возглавит Организацию исламская конференция.
Мы выдвинули инициативы по укреплению диалога Запада и Исламского мира.
Председательство в ОИК должно усилить азиатский вектор внешней политики Казахстана.
В июле нынешнего года в Астане состоится юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС создана при нашем активном участии, и мы должны сделать всё необходимое, чтобы она укреплялась.
Всё это станет важным вкладом Казахстана в укрепление региональной и глобальной стабильности.

Қадірлі қауым!
Қымбатты қазақстандықтар!
Таяуда Елбасы өкілеттігін ұзарту үшін бүкілхалықтық референдум өткізу туралы бастама көтерілгенін баршаңыз білесіздер.
Бастамаға үкіметтік емес ұйымдар мен жекелеген азаматтар, зиялы қауым өкілдері мен Парламент депутаттары қолдау білдіруде.
Мен елдің бұл ыстық ықыласын тәуелсіздікті нығайту, мемлекетті орнықтыру ісіне берген бағасы деп білемін.
Отанды қалтқысыз сүю – оның суығына шыдап, ыстығына күюді талап етеді.
Менің ғұмырым ел тағдырымен еншілес.
Маған сыраттың көпіріндей қылпылдаған кезеңде тәуелсіздік алып, мемлекет құру ісі сеніп тапсырылды.
Сондықтан, мен сенімге серт беріп, бар жауапкершілікті мойныма алдым.
Күрмеуі қиын түрлі тағдырлы шешімдерді жүрегімнен өткізіп қабылдадым.
Мен 20 жылдан бері бар күш-жігерім мен білік тәжірибемді аямай, халқыма қалтқысыз қызмет етіп келемін.
Осы жылдары мәртебемізді көтеріп, мерейімізді асырған барша жетістіктеріміз – біздің ортақ табысымыз.
Сондықтан, бастамашы азаматтар мен тілекші болған барша қазақстандықтарға ризашылық білдіремін!
Мен үшін қашанда мемлекет мүддесі мен ел игілігі жолында қызмет атқарудан артық бақыт болған емес.
Алдымызда атқарылар қыруар істер бар.
Бұл жолда біздің ең басты құндылығымыз – берекелі бірлігіміз.
Мен ауызбіршіліктен айнымайтын ақжүрек жұртымның қуатты ұлтқа, шуақты ұлысқа айналарына кәміл сенемін.
Халқымызда «Бақ берерде елге ырыс қонады, ұстанған жолы дұрыс болады» деген даналық сөз бар.
Біз бүгінгі Жолдау арқылы мерейлі белестегі атқарған істерімізді қорытындылап, болашаққа бағдар жасадық.
Баршаңызға ел игілігі, мемлекет мүддесі жолындағы абыройлы істерде мол табыс тілеймін!
Мерекелі күндерге жеткізген берекелі тірлігіміз баянды болсын, ағайын!
Назарларыңызға рахмет.

 

 

Парақтар өзгертілді: 30-04-2015